Từ khóa: chính sách bật kiếm tiền youtube mới nhất

Chính Sách Kiếm Tiền YouTube 2019 ảnh Hưởng Tới Cộng đồng Youtube Việt ?

Chính Sách Kiếm Tiền YouTube 2019 ảnh Hưởng Tới Cộng đồng Youtube Việt ?
[Tin tức] YouTube chính thức áp dụng chỉ tiêu kiếm tiền mới cho mọi thứ người sáng tạo vào ngày 20/2/2018 sau khoảng một tháng công bố. Tất cả các kênh video có sẵn phải đạt đủ 4.000 giờ xem và 1.000 lượt đăng ký mới cũng có thể có thể bật kiếm tiền. Nội

Chính Sách Kiếm Tiền YouTube 2019 ảnh Hưởng Tới Cộng đồng Youtube Việt ?

Chính Sách Kiếm Tiền YouTube 2019 ảnh Hưởng Tới Cộng đồng Youtube Việt ?
[Tin tức] YouTube chính thức áp dụng tiêu chí kiếm tiền mới cho cả người sáng tạo vào ngày 20/2/2018 sau hơn một tháng công bố. Tất cả những kênh video có sẵn phải đạt đủ 4.000 giờ xem và 1.000 lượt đăng ký mới cũng có thể bật kiếm tiền. Nội dung bài viết