Chuyên Mục: SQL Server

Execution Plans – Kế Hoạch Thực Thi Trong MS SQL Server

Execution Plans – Kế Hoạch Thực Thi Trong MS SQL Server

Kế hoạch thực thi được tạo bằng Query Optimizer với sự trợ giúp của các con số thống kê, Algebrizer/cây quy trình. Đó là kết quả của Query Optimizer và sẽ cho thấy công việc của bạn được thi hành như thế nào. Có 2 kiểu kế hoạch là Estimated (Ước tính) và Actual (Thực

Kết Hợp điều Kiện AND Và OR Trong SQL Server

Kết Hợp điều Kiện AND Và OR Trong SQL Server

Bài viết hướng dẫn cách sử dụng phối hợp điều kiện AND và điều kiện OR trong SQL Server (Transact-SQL). Đã có các bài chỉ dẫn riêng về điều kiện AND và điều kiện OR trong SQL Server. Nhưng ngoài ra, 2 điều kiện này còn có thể kết hợp sử dụng trong những lệnh