Chuyên Mục: Python

Hàm Filter() Trong Python

Hàm Filter() Trong Python

Hàm filter() trong Python lọc ra các thành phần theo điều kiện của hàm func từ list, dict… Hàm này sẽ chỉ trả về những giá trị mà điều kiện trong func chấp nhận (có tức là True). Cú pháp của hàm filter() như thế nào, nó có các tham số gì và cách dùng

Bài Viết Đăng Tại: Python

Hàm Hasattr() Trong Python

Hàm Hasattr() Trong Python

Hàm hasattr() trong Python sử dụng để kiểm tra xem đối tượng truyền vào có tính chất bạn mong muốn tìm hay không. Cú pháp của hàm hasattr() như thế nào, nó có các tham số gì và cách dùng ra sao? Mời độc giả theo dõi. Cú pháp hàm hasattr() trong Python hasattr(doituong, tenthuoctinh)

Bài Viết Đăng Tại: Python

Hàm Open() Trong Python

Hàm Open() Trong Python

Hàm open() được tích hợp sẵn trong Python sử dụng để mở một tệp và trả về đối tượng tệp tương ứng. Cùng Truongthinh.info theo dõi bài viết để tìm hiểu chi tiết về cú pháp, tham số và cách sử dụng của open() Cú pháp hàm open() trong Python open(file, mode) Các tham số

Bài Viết Đăng Tại: Python

Từ Khóa Và định Danh Trong Python

Từ Khóa Và định Danh Trong Python

Mỗi ngôn ngữ lập trình có từ khóa (keyword) và định danh (identifier) không trùng lặp và Python cũng không ngoại lệ. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về từ khóa Python là từ dành riêng của Python và định danh là tên cho những biến, hàm trong Python. Keyword của Python Keyword của Python

Bài Viết Đăng Tại: Python

Hàm Ascii() Trong Python

Hàm Ascii() Trong Python

Trong Python, hàm ascii() trả về chuỗi chứa các đại diện của đối tượng mà cũng có thể in. Nó bỏ qua các giá trị không phải ASCII trong chuỗi bằng phương pháp dùng x, u hoặc U. Cú pháp của hàm ascii() trong Python: ascii(object) Tham số của hàm ascii(): Hàm ascii() chỉ có

Bài Viết Đăng Tại: Python

Hàm Format() Trong Python

Hàm Format() Trong Python

Hàm format() được tích hợp sẵn trong Python sử dụng để định hình một giá trị truyền vào thành một định dạng cụ thể. Cú pháp hàm format() trong Python: format(value[, format_spec]) Các tham số của hàm format() Hàm format() có 2 tham số: value : giá trị cần được định dạng. format_spec : định

Bài Viết Đăng Tại: Python

Hàm Id() Trong Python

Hàm Id() Trong Python

Hàm tích hợp sẵn id() trong Python trả về giá trị là một số nguyên duy nhất để định danh một đối tượng. Tất cả những đối tượng trong Python đều có id duy nhất của riêng nó. Id được gán cho đối tượng khi nó được tạo. Cú pháp hàm id() id(object) Tham số

Bài Viết Đăng Tại: Python

Ma Trận Trong Python

Ma Trận Trong Python

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các ma trận trong Python bằng cách sử dụng nested list (danh sách lồng ghép) và thư viện NumPy. Ma trận là cấu trúc dữ liệu hai chiều, trong đó các số được bố trí thành các hàng và cột. Ví dụ: Đây là ma

Bài Viết Đăng Tại: Python