Chuyên Mục: NodeJS

Stream Trong Node.js

Stream Trong Node.js

Stream là gì? Stream là các đối tượng cấp phép độc giả dữ liệu từ một nguồn và ghi dự liệu đến một đích. Trong Node.js, có 4 loại Stream. Readable – Là Stream được dùng làm cho hoạt động đọc Writable – Là Stream được sử dụng cho hoạt động ghi Duplex – Là

Bài Viết Đăng Tại: NodeJS

Module Trong Node.js

Module Trong Node.js

Module trong Node.js Node.js sử dụng kiến trúc Module để dễ dàng hóa việc tạo nên các phần mềm phức tạp. Module là giống như các thư viện trong C, C#, Java… Mỗi module chứa một tập các hàm chức năng có liên quan đến một “đối tượng” của Module. Ví dụ, http là Module

Bài Viết Đăng Tại: NodeJS

NPM Trong Node.js

NPM Trong Node.js

NPM là viết tắt của Node Package Manager cung cấp hai chức năng sau: Tạo các online repository cho node.js mà có thể kiếm tìm được tại địa chỉ search.nodejs.org Cung cấp các tiện ích để cài đặt gói Node.js, quản lí version và quản lí phụ thuộc của các gói trong Node.js. NPM được

Bài Viết Đăng Tại: NodeJS

Event Loop Trong Node.js

Event Loop Trong Node.js

Node.js là phần mềm đơn luồng nhưng có bổ trợ việc xử lí cùng theo đó thông qua các định nghĩa về buổi lễ và callback. Như mọi thứ các API của Node.js có độ chất không đồng bộ và được xử lí đơn luồng, nó sử dụng hàm async để duy trì sự đồng

Bài Viết Đăng Tại: NodeJS

Event Emitter Trong Node.js

Event Emitter Trong Node.js

Nhiều đối tượng trong Node.js ra đời các sự kiện, thí dụ net.Server ra đời một buổi lễ mỗi khi có một kết nối ngang hàng đến nó, hay fs.readStream sinh ra buổi lễ khi một file được mở. Tất cả những đối tượng này đều là sự bộc lộ của lớp events.EventEmitter trong Node.js.

Bài Viết Đăng Tại: NodeJS

Express Framework Trong Node.js

Express Framework Trong Node.js

Giới thiệu Express Framework Express là một framework nhỏ và tiện ích để thành lập các ứng dụng web, cung cấp một lượng lớn của tính năng mạnh mẽ để phát triển các phần mềm web và mobile. Nó rất đơn giản để phát triển các phần mềm nhanh dựa trên Node.js cho các ứng

Bài Viết Đăng Tại: NodeJS