Chuyên Mục: Lập trình C++

Copy Constructor Trong C++

Copy Constructor Trong C++

Copy constructor là một constructor mà tạo một đối tượng bằng việc khởi tạo nó với một đối tượng của cùng lớp đó, mà đã được tạo trước đó. Copy constructor được sử dụng để: Khởi tạo một đối tượng từ đối tượng khác với cùng kiểu. Sao chép một đối tượng để truyền nó

Cấu Trúc Dữ Liệu Trong C/C++

Cấu Trúc Dữ Liệu Trong C/C++

Các mảng trong C/C++ cấp phép bạn định nghĩa một vài loại biến có thể giữ giá trị của một vài thành viên cùng kiểu dữ liệu. Nhưng structure – cấu trúc là một loại dữ liệu khác trong ngôn ngữ lập trình C/C++, cho phép bạn phối hợp các dữ liệu khác kiểu nhau. Cấu

Nạp Chồng Toán Tử Và Nạp Chồng Hàm Trong C++

Nạp Chồng Toán Tử Và Nạp Chồng Hàm Trong C++

C++ cho phép bạn định vị nhiều hơn một định nghĩa cho 1 tên hàm hoặc một toán tử trong cùng phạm vi (scope), được gọi tương ứng là Nạp chồng hàm (function overloading) và Nạp chồng toán tử (operator overloading) trong C++. Một khai báo nạp chồng là một khai báo mà đã được

Nạp Chồng Toán Tử Truy Cập Thành Viên Lớp (->) Trong C++

Nạp Chồng Toán Tử Truy Cập Thành Viên Lớp (->) Trong C++

Toán tử truy cập thành viên lớp (-> ) cũng có thể được nạp chồng, nhưng nó khá là phức tạp. Nó được định nghĩa để cung cấp một kiểu lớp một hành vi “pointer-like”. Toán tử -> phải là một hàm thành viên. Nếu được sử dụng, kiểu trả về của nó cần là