Chuyên Mục: Học MongoDB

Relationship Trong MongoDB

Relationship Trong MongoDB

Relationship trong MongoDB biểu trưng cho cách các Document có mối liên quan với nhau. Relationship có thể được mô hình hóa thông qua phương thức Embeded và Referenced . Những Relationship này cũng có thể là 1:1, 1:N, N:1, hoặc N:N. Chúng ta cùng xem xét trường hợp lưu giữ địa điểm của người

Truy Vấn Document Trong MongoDB

Truy Vấn Document Trong MongoDB

Phương thức find() trong MongoDB Để truy vấn dữ liệu từ Collection trong MongoDB, bạn phải sử dụng phương thức find() trong MongoDB. Cú pháp Cú pháp cơ bản của phương thức find() là như sau: > db . COLLECTION_NAME . find () Phương thức find() sẽ hiển thị tất cả Document ở dạng không

Tham Chiếu Database Trong MongoDB

Tham Chiếu Database Trong MongoDB

Như đã được trình bày trong chương Relationship trong MongoDB, để triển khai một cấu trúc cơ sở dữ liệu tiêu chí hóa trong MongoDB, chúng ta sử dụng khái niệm Referenced Relationship , còn được xem là Manual References , trong đó chúng ta thao tác để lưu giữ id của các Document được

Regular Expression Trong MongoDB

Regular Expression Trong MongoDB

Regular Expression được sử dụng đều đặn trong tất cả ngôn ngữ để kiếm tìm một pattern hoặc một từ trong bất cứ chuỗi nào. MongoDB cũng cung cấp tính năng Regular Expression để so khớp mẫu (Pattern matching) trong chuỗi bởi sử dụng toán tử $regex . MongoDB sử dụng PCRE (Perl Compatible Regular

Sắp Xếp Bản Ghi Trong MongoDB

Sắp Xếp Bản Ghi Trong MongoDB

Phương thức sort() trong MongoDB Để sắp xếp các Document trong MongoDB, bạn phải sử dụng phương thức sort() . Phương thức sort() nhận một Document chứa bản kê các trường cùng với thứ tự bố trí của chúng. Để định vị thứ tự sắp xếp, 1 và -1 được sử dụng. 1 được dùng