Chuyên Mục: Học HTTP

Yêu Cầu (Request) Trong HTTP

Yêu Cầu (Request) Trong HTTP

Một Client gửi một đòi hỏi HTTP tới một Server trong mẫu một thông báo yêu cầu mà cho dù là định dạng sau: Một dòng yêu cầu Không hoặc nhiều hơn trường Header (General|Request|Entity) được theo sau bởi CRLF. Một dòng trống (ví dụ: một dòng không có gì đằng trước CRLF) chỉ phần

Ví Dụ Về Message Trong HTTP

Ví Dụ Về Message Trong HTTP

Ví dụ 1 HTTP đòi hỏi rút trang hello.htm từ Server đang chạy trên tutorialspoint.com . Client yêu cầu: GET /hello.htm HTTP/1.1 User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE5.01; Windows NT) Host: www.tutorialspoint.com Accept-Language: en-us Accept-Encoding: gzip, deflate Connection: Keep-Alive Server phản hồi: HTTP/1.1 200 OK Date: Mon, 27 Jul 2009 12:28:53 GMT Server: Apache/2.2.14 (Win32) Last-Modified: Wed,

Phương Thức Trong HTTP

Phương Thức Trong HTTP

Tập hợp các phương thức thông dụng cho HTTP/1.1 được xác định bên dưới và bộ thiết lập này cũng có thể được mở rộng dựa theo một số sự yêu cầu. Những tên method này là case-sensitive và chúng phải được dùng trong dạng văn bản hoa. Phương thức Mô tả GET GET được

Caching Trong HTTP

Caching Trong HTTP

HTTP được dùng một cách đặc trưng cho những hệ thống thông tin được phân phối, nơi mà năng suất có thể được nâng lên bởi sử dụng các bộ nhớ ẩn phản hồi. Giao thức HTTP/1.1 cho dù là một số các yếu tố được dự định để thi hành các công việc lưu

HTTP Là Gì

HTTP Là Gì

HTTP là giao thức cấp độ phần mềm cho các hệ thống thông tin phân phối, cộng tác, đa phương tiện, là nền tảng cho giao tiếp dữ liệu cho WWW (ví dụ: Internet) từ 1990. HTTP là một giao thức chung và không tình trạng (stateless) mà cũng có thể được sử dụng cho

Message Trong HTTP

Message Trong HTTP

HTTP được thành lập trên cơ sở mô hình cấu trúc Client-Server và giao thức Stateless các Yêu cầu/Phản hồi mà điều hành bởi việc trao đổi các thông báo (Message) dọc theo một kết nối TCP/IP. Một Client là một chương trình (một trình duyệt hoặc bất kỳ Client) mà thiết lập một kết

Bảo Mật Trong HTTP

Bảo Mật Trong HTTP

HTTP được dùng cho giao tiếp thông tin qua Internet, vì thế các nhà lập trình ứng dụng, các nhà cung cấp thông tin, và những người sử dụng nên nhận thấy các giới hạn bảo vệ trong HTTP/1.1. Chương thảo luận này chưa kể cả các biện pháp rõ rệt tới những vấn đề