Chuyên Mục: Học Git

Hoạt động Rename Trong Git

Hoạt động Rename Trong Git

Tới giờ, cả Tom và Jerry đều đang sử dụng các lệnh bằng tay để biên dịch dự án của họ. Bây giờ, Jerry quyết định tạo Makefile cho dự án và cũng đặt một tên cho file ” string.c”. [[email protected] project]$ pwd /home/jerry/jerry_repo/project [[email protected] project]$ ls README src [[email protected] project]$ cd src/ [[email protected] src]$

Hoạt động Delete Trong Git

Hoạt động Delete Trong Git

Tom cập nhật repository nội bộ và tìm mã nhị phân được biên dịch trong thư mục src. Sau khi quan sát thông báo commit, anh ta nhận ra rằng mã này được thêm bởi Jerry. [[email protected] src]$ pwd /home/tom/project/src [[email protected] src]$ ls Makefile string_operations string_operations.c [[email protected] src]$ file string_operations string_operations: ELF 64-bit LSB executable,

Các Platform Khác Nhau Trong Git

Các Platform Khác Nhau Trong Git

GNU/Linux và Mac OS sử dụng line-feed (LF), hoặc một dòng mới khi ký tự kết thúc dòng (line-ending character) khi đang Windows sử dụng kết hợp line-feed và carriage-return (LFCR) để biểu diễn dòng ký tự kết thúc. Để tránh những commit không cần có chính vì sự khác nhau về dòng kết thúc,