Chuyên Mục: CSS và CSS3

Border Trong CSS

Border Trong CSS

Đặc tính border trong CSS cấp phép xác định kiểu cách, phạm vi và sắc màu cho viền của 1 phần tử. Kiểu cách của đường viền trong CSS Đặc tính border-style xác định kiểu đường viền sẽ hiển thị. Các giá trị cũng có thể sử dụng gồm: dotter – đường chấm chấm dashed

Padding Trong CSS

Padding Trong CSS

Đặc tính padding trong CSS được sử dụng để tạo khoảng trắng bao quanh nội dung của thành phần và nằm bên trong những đường viền trong CSS. Các đặc điểm thiết lập cả 4 phía (trên, dưới, trái, phải) cho từng phần tử. Padding của từng cạnh CSS có những đặc điểm xác định

Thiết Kế Layout – Bố Cục Website Trong CSS

Thiết Kế Layout – Bố Cục Website Trong CSS

Thiết kế layout hay thiết kế bố cục là bước trước mắt và rất quan trọng trong quy trình thiết kế một website. Có một số cách thiết kế website bằng CSS, tuy vậy kỹ thuật đang được sử dụng thông dụng và đạt hữu hiệu tương đối cao hiện nay là phối hợp HTML

Cách Chèn CSS để Tạo Kiểu Cách Cho Trang HTML

Cách Chèn CSS để Tạo Kiểu Cách Cho Trang HTML

Khi trình duyệt đọc tập tin định dạng (stylesheet), nó sẽ định dạng chữ HTML theo thông tin trong tập tin định hình đó. 3 cách thêm CSS Có 3 phương pháp để thêm tập tin định hình cho văn bản HTML. Tập tin định dạng nội bộ Tập tin định dạng ngoài Nội dòng