Chuyên Mục: C#

Tính Kế Thừa Trong C#

Tính Kế Thừa Trong C#

Một trong những khái niệm quan trọng nhất trong lập trình hướng đối tượng là Tính kế thừa (Inheritance). Tính thừa kế cấp phép chúng ta định nghĩa một lớp trong điều kiện một lớp khác, mà làm cho nó đơn giản hơn để tạo và duy trì một ứng dụng. Điều này cũng cung

Bài Viết Đăng Tại: C#

File I/O Trong C#

File I/O Trong C#

Một file là một tập hợp dữ liệu được lưu trữ trên ổ đĩa với một tên cụ thể cùng một đường dẫn (path) thư mục. Khi một file được mở để đọc hoặc ghi, nó trở thành một luồng (stream) . Về cơ bản, stream là dãy các byte truyền qua path. Có hai

Bài Viết Đăng Tại: C#

Đa Luồng (Multithread) Trong C#

Đa Luồng (Multithread) Trong C#
[Thread trong c#] . Một thread được định nghĩa như là một đường thực thi (execution path) của 1 chương trình. Mỗi Thread định nghĩa một dòng điều khiển duy nhất. Nếu application của bạn gồm các hoạt động phức tạp và tốn thời gian, thì nó thường là rất hữu ích khi thiết lập

Bài Viết Đăng Tại: C#

Interface Trong C#

Interface Trong C#

Interface trong C# được khái niệm như là một giao kết có độ chất cú pháp (syntactical contract) mà mọi thứ lớp thừa kế Interface đó nên tuân theo. Interface khái niệm phần ” Là gì ” của giao ước và các lớp dẫn xuất định nghĩa phần ” Cách nào ” của giao ước

Bài Viết Đăng Tại: C#

Cài đặt Môi Trường C#

Cài đặt Môi Trường C#

Trong chương này, chúng tôi sẽ giới thiệu các công cụ cần phải có để cài đặt môi trường C#. Chúng tôi đã đề cập rằng C# là phần nào của .Net Framework và đã được sử dụng để viết các ứng dụng .Net. Vì thế, trước khi thảo luận về các công cụ có

Bài Viết Đăng Tại: C#

Lớp (Class) Trong C#

Lớp (Class) Trong C#

Khi bạn định nghĩa một lớp (class) trong C#, bạn định nghĩa một blueprint cho 1 kiểu dữ liệu. Điều này sẽ không thực sự định nghĩa bất kỳ dữ liệu nào, nhưng nó định nghĩa ý nghĩa của tên lớp đó. Tức là, một đối tượng của lớp đó gồm những cái gì, các

Bài Viết Đăng Tại: C#

Cấu Trúc Chương Trình C#

Cấu Trúc Chương Trình C#

Trước khi học về phong thái xây dựng các khối của ngôn ngữ lập trình C#, chúng ta nên tìm hiểu cấu trúc cơ bản chương trình C#. Tạo chương trình Hello World trong C# Một chương trình C# gồm các phần sau: Khai báo Namespace Một class Phương thức của lớp Thuộc tính của

Bài Viết Đăng Tại: C#

Cú Pháp C# Cơ Bản

Cú Pháp C# Cơ Bản

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Trong phương pháp lập trình hướng đối tượng, một chương trình gồm các đối tượng đa chủng loại mà tương tác với nhau bằng các phương pháp của action. Các action mà một đối tượng cũng có thể có thể nhận được coi là các

Bài Viết Đăng Tại: C#

Attribute Trong C#

Attribute Trong C#

Thuộc tính (attribute) trong C#, là một thẻ khai báo, được sử dụng để truyền thông tin tới runtime về các hành vi của các phần tử khác nhau như các lớp, phương thức, cấu trúc, enum, assembly… trong chương trình của bạn. Bạn có thể thêm tin tức khai báo vào chương trình bằng

Bài Viết Đăng Tại: C#

Nạp Chồng Toán Tử Trong C#

Nạp Chồng Toán Tử Trong C#

Operator Overloading là Nạp chồng toán tử. Bạn cũng có thể tái định nghĩa hoặc nạp chồng hầu hết các toán tử có sẵn trong C#. Vì thế, một lập trình viên có thể sử dụng các toán tử với các kiểu tự khái niệm (user-defined). Các toán tử được nạp chồng trong C# là

Bài Viết Đăng Tại: C#