Chuyên Mục: AngularJS

Expression Trong AngularJS

Expression Trong AngularJS

Expression được dùng làm bền chặt các dữ liệu ứng dụng ra thẻ HTML. Expression được viết trong dấu {{ expression}}. Expression có cách hoạt động kha khá giống ng-bind directive. Các expression trong ứng dụng AngularJS là các JavaScript expression thuần túy và xuất kết quả là dữ liệu mà chúng ta sử dụng.

Các Filter Trong AngularJS

Các Filter Trong AngularJS

Filter được dùng làm thay đổi, lọc dữ liệu cho kết quả là một chuỗi khác. Dưới này là bản kê các filter thông dụng thường được sử dụng trong AngularJS. uppercase:  Chuyển đổi văn bản sang dạng văn bản hoa. lowercase:  Chuyển văn bản sang dạng văn bản thường. currency:  Định dạng chữ dạng

Thành Phần Controller Trong AngularJS

Thành Phần Controller Trong AngularJS

Một ứng dụng AngularJS hoạt động chính dựa vào phần tử controller để điều khiển luồng dữ liệu trong ứng dụng. Một controller được định nghĩa bằng phương pháp dùng directive là ng-controller . Một controller là một đối tượng JavaScript bao gồm các tính chất và các hàm. Mỗi một controller chấp nhận $scope

Các Directive Trong AngularJS

Các Directive Trong AngularJS

AngularJS directive được sử dụng để mở rộng HTML. Có những thuộc tính đặc biệt bắt đầu với tiền tố ng-. Chúng ta sẽ thảo luận về những directive này: ng-app – Directive để bắt đầu một phần mềm AngularJS. ng-init – Directive để tái tạo dữ liệu cho ứng dụng. ng-model – Directive này

AngularJS Là Gì?

AngularJS Là Gì?

Bài viết này sẽ nói về một số định nghĩa về AngularJS, những ưu yếu điểm của nó và đặc biệt là về các thành phần trong AngularJS mà chúng ta sẽ được tìm hiểu trong các bài kế tiếp. AngularJS là gì? AngularJS là một framework ứng dụng web mã nguồn mở. Nó được

Ajax Trong AngularJS

Ajax Trong AngularJS

AngularJS cung cấp điều khiển $http mà làm như là service để đọc dữ liệu từ server. Server có thể tạo các lời gọi tới cơ sở dữ liệu để nhận các bản ghi. AngularJS cần dữ liệu dưới định hình JSON. Khi dữ liệu sẵn sàng, $http cũng đều có thể được dùng để

Các Module Trong AngularJS

Các Module Trong AngularJS

AngularJS bổ trợ tiếp cận theo phía module. Module được sử dụng để phân biệt phần xử lý logic (service), controller và application… và giúp code trở nên rõ ràng. Chúng ta khái niệm module thành các file JavaScript riêng rẽ và đặt tên chúng theo mỗi tệp module.js. Trong chương này, chúng ta sẽ

Thành Phần View Trong AngularJS

Thành Phần View Trong AngularJS

AngularJS hỗ trợ Single Page Application thông qua multiple view trên một trang đơn. Để làm được điều này, AngularJS cung cấp ng-view và ng-template directive và $routeProvider service. Giới thiệu ng-view trong AngularJS Thẻ ng-view dễ dàng là tạo nơi giữ các màn hình view tương ứng cũng có thể được đặt trong nó

Form Trong AngularJS

Form Trong AngularJS

AngularJS bổ sung cho form các tính năng về filling và validation. Bạn cũng có thể dùng ng-click directive để giải quyết sự kiện click chuột trên nút và sử dụng các cờ hiệu $dirty và $invalid để làm cho nó có hiệu lực. Sử dụng novalidate với khai báo form để vô hiệu hóa