Chuyên Mục: Lập trình

Hiệu Năng Hệ Thống Trong Unix/Linux

Hiệu Năng Hệ Thống Trong Unix/Linux

Mục đích của chương chỉ dẫn này là giới thiệu phân tích hiệu xuất bằng các công cụ có sẵn để giám sát và quản lý hiệu năng trên các hệ thống Unix, và để cung cấp một nguyên tắc chỉ đạo chung về cách để phát hiện và sửa các vấn đề về hiệu

Lệnh CREATE TABLE Trong SQL để Tạo Bảng Cơ Sở Dữ Liệu

Lệnh CREATE TABLE Trong SQL để Tạo Bảng Cơ Sở Dữ Liệu

Lệnh CREATE TABLE trong SQL dùng để tạo một bảng mới. Việc tạo bảng mới cơ bản liên quan đến việc đặt tên cho bảng, xác định các cột của nó và kiểu dữ liệu của mỗi cột. Cú pháp lệnh CREATE TABLE Câu lệnh SQL CREATE TABLE có cú pháp như sau: CREATE TABLE

Kiểm Tra SQL Server Bằng Windows PowerShell – Phần 7

Kiểm Tra SQL Server Bằng Windows PowerShell – Phần 7

Kiểm tra SQL Server bằng Windows PowerShell – Phần 1  Kiểm tra SQL Server bằng Windows PowerShell – Phần 2  Kiểm tra SQL Server bằng Windows PowerShell – Phần 3  Kiểm tra SQL Server bằng Windows PowerShell – Phần 4  Kiểm tra SQL Server bằng Windows PowerShell – Phần 5 Kiểm tra SQL Server bằng

Đối Tượng Date Trong JavaScript

Đối Tượng Date Trong JavaScript

Đối tượng Date là một kiểu dữ liệu được xây dựng trong Ngôn ngữ JavaScript. Các đối tượng Date được tạo với new Date() như dưới đây: Một khi một đối tượng Date được tạo, các phương thức cấp phép bạn hoạt động trên nó. Hầu hết phương thức đơn giản là cho phép bạn

Các Tiện ích Cơ Bản: In, Email Trong Unix

Các Tiện ích Cơ Bản: In, Email Trong Unix

Đến chương này, bạn đã có một vài ý thức cơ bản về hệ thống Unix và một số lệnh cơ bản của nó. Chương này sẽ sơ qua về một số tiện ích cơ bản nhưng quan trọng trong số tiện ích của Unix mà bạn sẽ sử dụng chúng trong hoạt động thường