Tin Mới Nhất
Tin Mới

Trong HTML, tính chất id được sử dụng để định vị một id duy nhất cho 1 thành phần HTML (giá trị cần là duy nhất trong file HTML). Giá trị id cũng đều có thể được sử dụng trong CSS hoặc JavaScript để thực hành một tác vụ nhất định cho phần tử duy nhất với mức giá trị id đó.

Trong CSS, để chọn thành phần có id nào đó, dùng kí tự thăng (#) trước id của phần tử.

Ví dụ dùng CSS để tạo kiểu cách cho phần tử với id “tiêu đề”

    
#tiêuđề {
  background-color: lightblue;
  color: black;
  padding: 40px;
  text-align: center;
}

Đây là tiêu đề

Lưu ý:

 • Thuộc tính id có thể dùng với bất kì thành phần HTML nào.
 • Giá trị id có phân biệt chữ thường và chữ hoa.
 • Giá trị id phải chứa ít nhất 1 kí tự và không chứa khoảng trắng.

Phân biệt class và id trong HTML

Phần tử HTML chỉ cũng có thể có 1 id duy nhất thuộc về thành phần đó, khi đang class có thể dùng cho nhiều phần tử.

    
/* Tạo kiểu cách cho tính chất id "tiêuđề" */
#tiêuđề {
 background-color: lightblue;
 color: black;
 padding: 40px;
 text-align: center;
}

/* Tạo kiểu cách cho cả thành phần bằng lớp "thànhphố" */

.thànhphố {
 background-color: tomato;
 color: white;
 padding: 10px;
}Thành phố của tôi
Hà Nội


Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.Paris


Paris là thủ đô của Pháp.Tokyo


Tokyo là thủ đô của Nhật Bản.

So sánh sự khác biệt giữa thuộc tính class và id trong HTML
So sánh sự khác biệt giữa tính chất class và id trong HTML

Dùng tính chất id trong JavaScript

JavaScript cũng có thể có thể truy cập các thành phần mang tên lớp nhất định bằng getElementById()

    
function displayResult() {
  document.getElementById("myHeader").innerHTML = "Xin chào!";
}

Đánh dấu trang bằng ID và Link

Đánh dấu trang trong HTML cấp phép người đọc đi đến những phần không trùng lặp của trang nhanh hơn, rất hữu ích nếu trang quá dài. Để tạo đánh dấu trang, trước hết tạo dấu trang, sau đó gắn đường đưa vào đó. Khi click vào đường dẫn, trang sẽ cuộn tới vị trí được đánh dấu.

Trước hết tạo dấu trang bằng tính chất id

  

Chương 4

Sau đó gắn đường dẫn vào dấu trang này (“Đi tới Chương 4), từ cùng một trang.

   Đi tới Chương 4   

Hoặc gắn đường đưa vào dấu trang này từ một trang khác.

   Đi tới Chương 4   

Bài trước: Thuộc tính class trong HTML 

Bài sau: Iframe trong HTML

Sưu Tầm: Internet - Kênh Tin: TopVn

Open this in UX Builder to add and edit content

Open this in UX Builder to add and edit content

Open this in UX Builder to add and edit content

Open this in UX Builder to add and edit content

Open this in UX Builder to add and edit content

Open this in UX Builder to add and edit content

Open this in UX Builder to add and edit content

Đề Xuất Cho Bạn

Open this in UX Builder to add and edit content

Open this in UX Builder to add and edit content

Trong HTML, tính chất id được sử dụng để định vị một id duy nhất cho 1 thành phần HTML (giá trị cần là duy nhất trong file HTML). Giá trị id cũng đều có thể được sử dụng trong CSS hoặc JavaScript để thực hành một tác vụ nhất định cho phần tử duy nhất với mức giá trị id đó.

Trong CSS, để chọn thành phần có id nào đó, dùng kí tự thăng (#) trước id của phần tử.

Ví dụ dùng CSS để tạo kiểu cách cho phần tử với id “tiêu đề”

    
#tiêuđề {
  background-color: lightblue;
  color: black;
  padding: 40px;
  text-align: center;
}

Đây là tiêu đề

Lưu ý:

 • Thuộc tính id có thể dùng với bất kì thành phần HTML nào.
 • Giá trị id có phân biệt chữ thường và chữ hoa.
 • Giá trị id phải chứa ít nhất 1 kí tự và không chứa khoảng trắng.

Phân biệt class và id trong HTML

Phần tử HTML chỉ cũng có thể có 1 id duy nhất thuộc về thành phần đó, khi đang class có thể dùng cho nhiều phần tử.

    
/* Tạo kiểu cách cho tính chất id "tiêuđề" */
#tiêuđề {
 background-color: lightblue;
 color: black;
 padding: 40px;
 text-align: center;
}

/* Tạo kiểu cách cho cả thành phần bằng lớp "thànhphố" */

.thànhphố {
 background-color: tomato;
 color: white;
 padding: 10px;
}Thành phố của tôi
Hà Nội


Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.Paris


Paris là thủ đô của Pháp.Tokyo


Tokyo là thủ đô của Nhật Bản.

So sánh sự khác biệt giữa thuộc tính class và id trong HTML
So sánh sự khác biệt giữa tính chất class và id trong HTML

Dùng tính chất id trong JavaScript

JavaScript cũng có thể có thể truy cập các thành phần mang tên lớp nhất định bằng getElementById()

    
function displayResult() {
  document.getElementById("myHeader").innerHTML = "Xin chào!";
}

Đánh dấu trang bằng ID và Link

Đánh dấu trang trong HTML cấp phép người đọc đi đến những phần không trùng lặp của trang nhanh hơn, rất hữu ích nếu trang quá dài. Để tạo đánh dấu trang, trước hết tạo dấu trang, sau đó gắn đường đưa vào đó. Khi click vào đường dẫn, trang sẽ cuộn tới vị trí được đánh dấu.

Trước hết tạo dấu trang bằng tính chất id

  

Chương 4

Sau đó gắn đường dẫn vào dấu trang này (“Đi tới Chương 4), từ cùng một trang.

   Đi tới Chương 4   

Hoặc gắn đường đưa vào dấu trang này từ một trang khác.

   Đi tới Chương 4   

Bài trước: Thuộc tính class trong HTML 

Bài sau: Iframe trong HTML

Sưu Tầm: Internet - Kênh Tin: TopVn